Personalas

Direktoriaus funkcijas atliekanti viešųjų ryšių apskaitininkė Erika Stepankevičienė
Tel. (837) 456490, mob. tel.: +370 608 94898, el. paštas: direktorius@girstutis.lt
 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo funkcijos

Spec. reikalavimai pareigybei

Direktorius VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas, kultūros centro priežiūra, plėtra, kultūros centro įstatuose nurodytų tikslų ir funkcijų vykdymo užtikrinimas. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, gebėti juos pritaikyti praktikoje. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo srityse. Gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.
Vyr.buhalteris Organizuoja buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.
Viešųjų pirkimų specialistas Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus. Aukštasis išsilavinimas, sugebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti, vertinti ir daryti išvadas, priimti sprendimus, gebėti taikyti įgytas žinias ir įgūdžius praktikoje, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis
Vyr.vadybininkas Vadovauja kultūros centro veiklai, kurios tikslas patenkinti vartotojų poreikius. Aukštasis išsilavinimas, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius verslo ir komercijos veiklą, būti susipažinus su reklamų kampanijų vykdymu, išmanyti dalykinio bendravimo etiką, raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti šiuolaikinėmis komunikacijų, ryšio priemonėmis.
Kasininkas Priima, išduoda ir saugo pinigines lėšas, vykdo jų apskaitą, tvarko kasos knygą. Vidurinis išsilavinimas, išmanyti įstatymus, įsakymus, instrukcijas ir kitus dokumentus, reglamentuojančius kasos operacijas, turėti darbo organizavimo pagrindus, laikytis saugumo taisyklių.
Šviesos operatorius Vykdo renginio apšvietimo paruošiamuosius darbus, užtikrina einamojo renginio apšvietimą. Sugebėti paruošti šviesų partitūras, išmanyti elektrotechniką, garso techniką, garso aparatūros funkcionavimo ypatumus. Išmanyti dalykinio bendravimo etiką, darbo tvarkos taisykles.
Garso operatorius Vykdo renginio įgarsinimo paruošiamuosius darbus, užtikrina einamojo renginio įgarsinimą. Aukštasis išsilavinimas, gebėjimas paruošti renginio fonogramas ir užtikrinti deramą jo įgarsinimą. Išmanyti elektrotechniką, garso techniką, garso aparatūros funkcionavimo ypatumus.
Vyr. inžinierius Atsako už įstaigos techninės – inžinierinės veiklos įgyvendinimą, darbų kokybę. Turėti atitinkamą kvalifikaciją bei pasiruošimą, žinoti saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrines taisykles, aplinkos apsaugos taisykles, elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijas, vidaus darbo tvarkos taisykles.
Pagalbinis darbuotojas Atlieka pagalbinius darbus įstaigai priklausančiose patalpose. Vidurinis išsilavinimas, sugebėti dirbti savarankiškai, turėti gerus fizinius duomenis, būti psichologiškai tvirtam.
Valytojas Švaros ir tvarkos palaikymas administracinėse ir pagalbinėse patalpose. Turėti gerus fizinius duomenis, būti energingam, nuovokiam, psichologiškai tvirtam.
Rūbininkas Renginių metu priima saugoti lankytojų rūbus ir užtikrina jų saugumą. Turėti gerus fizinius duomenis, žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus, būti sąžiningam ir atsakingam.
Kiemsargis Prižiūri ir tvarko priskirtą įstaigos teritoriją. Turėti gerus fizinius duomenis, būti psichologiškai tvirtam.

 

Pir, 2015-04-27 16:35